ชนเผ่าโรมัน

จุดประสงค์

1.เพื่อคึกษามรดกและวัฒนธรรมของอารยธรรมโรมัน

2.เพื่อคึกษาความเป็นมาของแต่ละชนเผ่าในอารยธรรมโรมัน

3.เพื่อศึกษาการอยู่อาศัยชนเผ่าโรมัน

คำถาม

1.ชนเผ่าทูทันส์อาศัยอยู่ที่ใด

2.ชนเผ่ากอลส์อาศัยอยู่ที่ใด

3.ชนเผ่าโรมันถูกขนานนามว่าอย่างไร

4.ซิเซโรใช้ภาษาอะไรในการเขียนสุนทรพจน์และจดหมาย

5.ชาวโรมันได้รับอิทธิพลจากอารยธรรมใด

โฆษณา